2021-2022 Prizes and Awards

2022-08-11

() 學科獎 Subject Prizes             

 

學科

Subject

中一

S1

中二

S2

中三

S3

中四

S4

中五

S5

1

中文

Chinese Language

1A 黑韵潔

HEI YUNJIE

2A 羅曉彤 

LAW HIU TUNG

3A 劉曉琳 

LAU HIU LAM

4D 洪智豪 

HONG CHI HO

5C 陳灝     

CHAN HO DANIEL

2

英文

English Language

1A 陳晨頌 

CHAN TUNG SANG CHRISTINA EMMANUELLE

2A 胡家榆 

WU KA YU

3A 劉曉琳 

LAU HIU LAM

4C 黎梓皓 

LAI TSZ HO

5C 陳灝     

CHAN HO DANIEL

3

數學

Mathematics

1A 楊柏浩  YOUNG PAK HO

2B 黃樂瑤 

WONG LOK YIU

3A 丁嘉燁 

DING KA IP

4D 夏朗     

HA LOONG ALEX

5D 黃梓浩 

WONG TSZ HO

4

數學模組一

Maths Module 1

 

 

 

4A 梁穎潼 

LIANG YINGTONG

5B 梁正康 

LEUNG CHING HONG

5

數學模組二

Maths Module 2

 

 

 

4D 林澤楓 

LAM CHAK FUNG

5D 黃蔚宜 

WONG WAI YI

6

思考方法與公民教育

TSCE :

1D 梁樂淇 

LEUNG LOK KI

2A 胡家榆 

WU KA YU

 

 

 

 

7

公民與社會發展

CSD :

 

 

 

4D 洪智豪

HONG CHI HO

 

8

通識教育

Liberal Studies :

 

 

 

 

5C 劉芷晴

LAU TSZ CHING

9

物理

Physics

 

 

 

4D 洪智豪 

HONG CHI HO

5D 田方柏 

TIN FONG PAK

10

化學

Chemistry

 

 

 

4D 洪智豪 

HONG CHI HO

5C 李俊皚 

LI CHUN HOI

11

生物

Biology

 

 

 

4C 鍾梓然 

ZHONG TSZ YIN

5C 鄭紫蔚 

CHENG SYLVANIA T

12

科學

Science

1A 陳晨頌 

CHAN TUNG SANG CHRISTINA EMMANUELLE

2A 胡家榆 

WU KA YU

3A 劉曉琳 

LAU HIU LAM

 

 

13

資訊及通訊科技

ICT

 

 

 

4D 施曉楠 

SZE HIU NAM

5B 梁正康 

LEUNG CHING HONG

14

經濟

Economics

 

 

 

4C 吳宇曦 

NG YU HEI

5C 余桌霖 

YU CHEUK LAM

15

企業會計與財務概論

BAFS

 

 

 

4A 鄺鈴欣 

KWONG LING YAN

5C 劉芷晴 

LAU TSZ CHING

16

經濟、會計及

個人理財

EAPF:

 

 

3A 黃柏霖 

WONG PAK LAM

 

 

17

地理

Geography

1A 周卓忻 

CHOW CHEUK YAN

2A 姚雋軒 

YIU CHUN HIN

3A 劉曉琳 

LAU HIU LAM

4B 黃靖雅

WONG CHING NGA

5C 劉芷晴 

LAU TSZ CHING

18

中國歷史

Chinese History :

1D 姚軼凡 

YAO FANNY

2A 劉愷悅 

LAU HOI YUET

3A 劉曉琳 

LAU HIU LAM

4B 紀泳詩 

KEI WING SZE

5C 陳灝     

CHAN HO DANIEL

19

歷史

History

1A 藍子竣 

LAM TSZ CHUN

2A 羅曉彤 

LAW HIU TUNG

3A 劉曉琳 

LAU HIU LAM

4A 何芷筠 

HO TSZ KWAN

5C 陳灝     

CHAN HO DANIEL

20

倫理

Ethics

1A 黑韵潔            HEI YUNJIE

2A 侯瓖洇 

HOU SHEUNG YAN

3A 丁嘉燁 

DING KA IP

4D 戴欣彤 

DAI XIN TONG

5C 佘彩甄 

SHI CHOI YAN

21

普通話

Putonghua

1A 王海嵐 

WANG HAI LAN

2A 柯柏彤 

OR PAK TUNG

3A 杜穎欣 

DU YINGXIN

 

 

22

音樂

Music

1C 黃楚霖 

WONG CHO LAM

2A 黃欣翹 

WONG YAN KIU

3B 陳梓喬 

CHEN TSZ KIU

 

 

23

視覺藝術

Visual Arts

1A 周卓忻 

CHOW CHEUK YAN

2D 鄒泓恩 

CHOW WANG YAN

3C 曾慶童 

ZENG HING TUNG

4B 溫雪情 

WAN SUET CHING

5C 林子琪 

LAM TSZ KI

24

設計與科技

Design &

Technology

1A 王海嵐 

WANG HAI LAN

2A 黃欣翹 

WONG YAN KIU

3A 黃卓韜 

WONG CHEUK TO

 

 

25

家政

Home Economics

1D 梁樂淇 

LEUNG LOK KI

2C 黃詩晴 

WONG SZE CHING

3A 劉曉琳 

LAU HIU LAM

 

 

26

體育

Physical

Education

1A 徐振謙 

TSUI CHUN HIM

1D 麥子淇 

MAK TSZ KI

2A 侯瓖洇 

HOU SHEUNG YAN

2E 蔡宗祐 

CAI ZONGYOU

3B 鍾永恒 

CHUNG WING HANG

3D 杜悅薇 

TO YUET MEI

4A 梁頌研 

LEUNG CHUNG YIN

4D 李承璁 

LEE SHING TSUNG

5A 楊斯嵐 

YEUNG SZE LAAM

5B 劉明睿

LAU MING YUI

 

 () 進步獎 Progress Award

1A

徐振謙

TSUI CHUN HIM

1B

陳穎姍

CHAN WING SHAN

1C

余芷蕎

YU TALITHA

 

 

 

2C

劉宓晴

LAU FUK CHING

2C

黃詩晴

WONG SZE CHING

2C

吳俊誠

NG ISAAC AIDEN

2D

陳卓彥

CHAN CHEUK YIN

3B

許穎芊

HUI WING TSIN

3D

梁柏林

LIANG PAK LAM

4B

溫雪情

WAN SUET CHING

4C

黃後濤

WONG HAU TO

4D

李承璁

LEE SHING TSUNG

4D

陳希琳

CHAN HEI LAM PARIS

5A

何旨礽

HO ZI YING

5B

蔡子樂

TSOI TSZ LOK

5C

黃頌言

WONG CHUNG YIN

5C

李俊皚

LI CHUN HOI

 

() 品學兼優獎 Award for Good Conduct and Academic Achievements

1A

張斯朗

CHEUNG C LONG

1A

陳晨頌

CHAN TUNG SANG CHRISTINA EMMANUELLE

1A

楊柏浩

YOUNG PAK HO

1B

許雅喬

HUI NGA KIU

1C

陳鎧瑩

CHAN HOI YING

1C

許樂晴

HUI LOK CHING

1D

張言

CHEUNG YIN

1D

黃苡晴

WONG YI CHING

2A

羅曉彤

LAW HIU TUNG

2A

胡家榆

WU KA YU

2A

張雅欣

ZHANG NGA YAN

2B

黃樂瑤

WONG LOK YIU

2B

林品宜

LAM PAN YI

2C

卓君榮

CHEUK KWAN WING

2C

鍾莉筠

CHUNG LEE KWAN

2D

洪靖妍

HUNG CHING YIN KAREN

2E

蔡宗祐

CAI ZONGYOU

2E

朱婉華

CHU YUEN WA

3A

丁嘉燁

DING KA IP

3A

劉曉琳

LAU HIU LAM

3B

藍壁錡

LAM PIK KI

3B

余倩瑩

YU SIN YING

3C

張綽峰

CHEUNG CHEUK FUNG IVAN

3C

蔡家俊

CHOI KA CHUN

3D

歐梓清

AU TSZ CHING

3D

馬千詠

MA CHIN WING

4A

陳靜雯

CHAN CHING MAN

4A

梁穎潼

LIANG YINGTONG

4B

洪葦欣

HUNG WAI YAN

4B

黃靖雅

WONG CHING NGA

4C

陳漢雄

CHAN HON HUNG

4C

吳宇曦

NG YU HEI

4D

夏朗

HA LOONG ALEX

4D

洪智豪

HONG CHI HO

5A

陳綺霖

CHAN YEE LAM

5A

吳妃兒

NG FEI YI ALYSSA

5B

李于凱

LI YU HOI

5B

蔡兆年

TSOI SIU NIN

5C

陳灝

CHAN HO DANIEL

5C

劉芷晴

LAU TSZ CHING

5D

田方柏

TIN FONG PAK

5D

王靖

WONG CHING

 

() 基督徒團契服務獎 Award for Service in Christian Fellowship

4D

鄭棕澤

CHENG TSUNG CHAK

 

 

 

 

() 服務獎 Service Award :

2C

陸盼伊

LUK PAN YI

 

 

 

3A

丁嘉燁

DING KA IP

3A

杜穎欣

DU YINGXIN

3C

郭穎琪

KWOK WING KI

 

 

 

4A

趙芷瑩

CHIU TSZ YING

4A

李欣錡

LEE YAN KI

4B

傅潔瀅

FUE KIT YING AMELIA

4B

黃靖雅

WONG CHING NGA

4C

陳漢雄

CHAN HON HUNG

4C

陳咚孝

CHAN TUNG HAU VINCENT

4C

吳宇曦

NG YU HEI

4C

曾宇蕎

TSANG YU KIU

4D

鄭鎧焌

CHENG HOI CHUN

4D

王家裕

WONG JIAYU

4D

阮俊瑋

YUEN CHUN WAI

4D

刁海玉

DIU HOI YUK

5A

馮苠凊

FUNG MAN CHING

5A

蘇倩妍

SO SIN YIN

5A

楊斯嵐

YEUNG SZE LAAM

5B

梁正康

LEUNG CHING HONG

5B

馬信

MA SHUN JOE

5B

林凱澄

LAM HOI CHING

5C

周嘉聰

CHAU KA CHUNG

5C

李俊皚

LI CHUN HOI

5C

黃頌言

WONG CHUNG YIN

5C

陳穎詩

CHAN WING SZE

5C

鄭紫蔚

CHENG SYLVANIA T

5C

張靜茹

CHEUNG CHING YU

5C

佘彩甄

SHI CHOI YAN

5C

黃沛笙

WONG PUI SANG

5C

胡卓盈

WU CHEUK YING

5C

楊姍圃

YEUNG SHAN PU

5D

李昊南

LI HO LAM

5D

何樂瑤

HO LOK YIU

5D

沈佳琪

SHEN KAI KI

5D

王靖

WONG CHING

5D

黃熙桐

WONG HEI TUNG

5D

黃蔚宜

WONG WAI YI

 

() 家長教師會獎項Awards from the Parent-Teacher Association

(a) 聯課活動最傑出領袖獎Good Leadership Award in Co-curricular Activities

4A

葉子蕊

YIP TSZ YUI

4C

梁柏灝

LEUNG PAK HO

5B

李嘉朗

LEE KA RON

 

 

 

 

(b) 聯課活動最積極參與活動獎 Active Participants Award in Co-curricular Activities

1C

江俊楠

JIANG CHUN NAM

1D

秦恩蕎

CHUN YAN KIU

2B

吳子成

NG TSZ SHING

2D

呂穎桐

LUI WING TUNG

3A

胡焯謙

WOO CHEUK HIM GODFREY

3D

杜悅薇

TO YUET MEI

 

(c) 聯課活動最佳表現獎 Good Performance Award in Co-curricular Activities

1A

徐振謙

TSUI CHUN HIM

2B

郭子瑤

KWOK TSZ YIU ELISE

3C

郭穎琪

KWOK WING KI

 

 

 

 

()「致知力行」成長計劃 All Round Development Scheme

(a) Bronze Medal

1A

張斯朗

CHEUNG C LONG

1A

藍子竣

LAM TSZ CHUN

1A

譚綽天

TAM CHEUK TIN

1A

楊柏浩

YOUNG PAK HO

1A

周卓忻

CHOW CHEUK YAN

1A

梁樂昕

LEUNG LOK YAN

1B

區天昕

AU TIN YAN

1C

陳鎧瑩

CHAN HOI YING

1C

陳逸彤

CHAN YAT TUNG